Dronten Leeft
27 september 2022 02:27
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Buurtsportcoaches

Met de missie ‘alle Drontenaren in beweging’, hebben de buurtsportcoaches als doel een sportieve en gezonde leefstijl te creëren bij de inwoners van de gemeente Dronten.

Van zorg naar preventie

Gezondheid en vitaliteit zijn belangrijke maatschappelijke thema’s. Gezondheid heeft niet alleen veel invloed op de persoon, maar ook op de sociale omgeving en de maatschappij. Hoe vitaler iemand is, hoe groter de kans dat hij kan participeren op de arbeidsmarkt en zelfstandig thuis kan blijven wonen. Binnen de gezondheidszorg wordt preventie een steeds belangrijker thema. Door preventie kunnen mensen langer gezond blijven en beter blijven functioneren. Sport en bewegen spelen een belangrijke rol bij preventie en het stimuleren van een gezonde leefstijl.

De buurtsportcoach als spin in het web

Buurtsportcoaches organiseren sport- en beweegaanbod in de buurt en leggen verbindingen met andere sectoren, zoals zorg- en sportaanbieders. Scholen die al gebruikmaken van het aanbod van de buurtsportcoaches zijn erg enthousiast. Buurtsportcoaches zijn de spin in het web om alle activiteiten en organisaties rond sport, bewegen en gezondheid te verbinden en zo een gezonde leefstijl te bevorderen voor alle doelgroepen.

Jeugd

Door de inzet van de buurtsportcoach onder en na schooltijd maakt de jeugd kennis met verschillende sporten, wat zowel de gezondheid bevordert van de kinderen, maar tevens leden kan opleveren bij de sportaanbieders.

De buurtsportcoach adviseert, bemiddelt, voert naschoolse activiteiten uit en organiseert kennismakingslessen op basisscholen waarbij in eerste instantie wordt getracht de sportaanbieders zelf op de scholen de kennismakingslessen te geven. Lukt dit niet, dan doet de buurtsportcoach dit zelf, met als doel om meer kinderen enthousiast te maken voor de betreffende sport.

Jongeren

Door de inzet van de buurtsportcoach worden jongeren bewust gemaakt van een gezonde leefstijl en geënthousiasmeerd voor bewegen, waarbij we aan proberen te sluiten bij de belevingswereld van de jongeren.
Het Johan Cruyff Court (JCC) in Dronten-Zuid heeft een belangrijke functie als ontmoetingsplek voor jongeren. Hier onderhouden jongerenwerkers contact met de jeugd en realiseren in samenwerking met de buurtsportcoach een diversiteit aan sportaanbod.

Mensen met een beperking

De gemeente wil sport en bewegen voor alle inwoners inzetten. Een wezenlijk onderdeel hiervan is het realiseren dat de sport toegankelijker wordt voor mensen met een beperking en dat de mensen op een goede manier begeleid worden naar de sport. Het liefst niet naar een groep met alleen ‘beperkte’ deelnemers, maar hen deel te laten nemen aan het reguliere sportaanbod als onderdeel van een inclusieve samenleving.
De buurtsportcoach staat in dienst van iedereen met een beperking in Dronten die wil sporten en bewegen. Tevens ondersteunt zij de andere professionals in Dronten hoe om te gaan met deze doelgroep en helpt waar mogelijk en nodig bij de uitvoering van activiteiten.

Senioren

Senioren (55+) zijn voor de gemeente een belangrijke doelgroep binnen de sportvisie.
De buurtsportcoach draagt zorg voor de coördinatie en afstemming van het beweegaanbod voor senioren. Hierdoor ontstaat structuur en wordt er een breder en vraaggerichter aanbod gerealiseerd voor deze doelgroep.
Voor deze doelgroep is het niet altijd even makkelijk om een passende beweegactiviteit te vinden.

Laagdrempelige activiteiten voor ouderen

Voor ouderen is een goed sociaal netwerk van groot belang. Een buurtsportcoach die in de wijk laagdrempelige beweegactiviteiten organiseert, kan voor deze doelgroep van groot belang zijn. Buurtsportcoach André Warners: “Ik vind het fantastisch om te zien dat je mensen met weinig sociale contacten echt kunt helpen. Door te sporten of te bewegen werken ze niet alleen aan hun gezondheid, maar breidt hun sociale netwerk ook uit. Je ziet dat het ze goed doet als ze er weer even uit zijn.”

Het Johan Cruyff Court (JCC) in Dronten-Zuid heeft een belangrijke functie als ontmoetingsplek voor jongeren.

Meer weten?

Kijk eens op: www.sportindronten.nl

De gemeente wil sport en bewegen voor alle inwoners inzetten.

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)Dronten

In januari 2017 heeft de gemeente Dronten besloten aan te sluiten bij de JOGG-aanpak en is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het landelijk JOGG-bureau. Als ‘JOGG-gemeente’ draagt de gemeente Dronten uit dat zij wil investeren in een gezonde leefstijl.

Net als het landelijk beeld is ook in Dronten overgewicht en een ongezonde leefstijl een groeiend probleem. In Dronten is 11% van de kinderen tussen 4 en 12 jaar te zwaar. Voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 19 jaar is dit zelfs 14%. Dit ligt net onder het landelijk gemiddelde van respectievelijk 11,9% en 15,6%.

Het project is erop gericht de omgeving van jongeren in de leeftijd tot 19 jaar zo in te richten dat zij gezonder gaan leven. Dit kan de gemeente niet alleen. Het is daarom van groot belang dat er samen wordt gewerkt met de ouders, welzijns- en gezondheidsinstellingen, sportverenigingen en scholen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Wij werken samen met
Recreatie
Zorg & Gezondheid
Sport
Economie
Voedsel & Lifestyle
Wonen
Duurzaamheid
Media & cultuur
Techniek
Vacatures
Scroll to Top